Záložné podmienky

Maximálne zmluvné obdobie je 4 týždne.

Príslušenstvo pohľadávky je za zmluvné obdobie tvorené takto:

  • do 7 kalendárnych dní vrátane 3 % zo sumy pohľadávky,
  • do 14 kalendárnych dní vrátane 6 % zo sumy pohľadávky,
  • do 21 kalendárnych dní vrátane 8 % zo sumy pohľadávky,
  • do 28 kalendárnych dní vrátane 10 % zo sumy pohľadávky.

Predĺženie záložnej doby je možné len vzájomnou dohodou pred jej uplynutím na návrh záložného dlžníka, ak súčasne je zaplatené zročné príslušenstvo pohľadávky.

Ak záložný dlžník do konca záložnej doby, alebo do doby predĺženej dohodou neobnoví pohľadávku spolu s jej zročným príslušenstvom, príslušenstvo pohľadávky sa zvyšuje o príslušné % denne až do dňa realizácie predaja založenej veci. Deň predaja sa ešte do zvyšovania príslušenstva započítava. Ak dôjde k realizácii záložného práva predajom predmetu záložnej zmluvy, rozdiel medzi cenou, za ktorú sa podarilo predmet záložnej zmluvy predať a sumou prevyšujúcou pohľadávku záložne, vrátane jej príslušenstva sa vždy dohodne ako zmluvná pokuta §544 až 545 Občianskeho zákonníka, s čím záložný dlžník vyslovene súhlasí. Táto zmluvná pokuta je splatná ihneď po predaji veci a preto uvedený rozdiel sa záložnému dlžníkovi nevypláca.

Súčasťou záložnej zmluvy je dohoda, s ktorou záložca súhlasí, aby nároky záložne zabezpečené zálohom boli uspokojené priamym predajom predmetu záložnej zmluvy za predpokladu, že záložca neprevezme predmet zálohu najneskôr v deň uvedený v záložnej zmluve.

Doba splatnosti je vyznačená na zmluve o pôžičke. Počas tejto doby si zákazník môže kedykoľvek tovar vybrať, alebo predĺžiť záložnú dobu. Ak zákazník nie je schopný si predmet vybrať do skončenia záložnej doby, môže si ju predĺžiť. Vtedy nemusí splatiť pôžičku, iba úrok z nej. V podstate je to to isté, ako keby si tovar vybral a hneď aj zase založil.

O tom, či sa určitá vec môže stať predmetom záložnej zmluvy rozhoduje poverený zamestnanec záložne. Na prevzatie veci do zálohu nie je právny nárok. Predmetom záložnej zmluvy nemôžu byť poškodené a nekompletné veci, ako aj veci, ktoré nie sú funkčné. Vec, ktorá je v záručnej dobe sa musí odovzdať aj s listinami umožňujúcimi uplatnenie záruky.

  • Osoba ktorá chce založiť hnuteľný majetok musí mať min. 18 rokov a preukázať sa platným občianskym preukazom.
  • Predmetom záložnej zmluvy môžu byť len veci (§ 118 ods. 1 a § 119 ods. 1 Obč. zákonníka), o ktorých záložca (fyzická osoba alebo štatutárny orgán právnickej osoby) vyhlási, že sú jeho výlučným, ničím neobmedzeným vlastníctvom a nie sú predmetom inej záložnej zmluvy.
  • Záložné právo zabezpečuje pohľadávku záložne spolu s jej príslušenstvom (§ 121 ods. 3 Obč. zákonníka) voči záložcovi alebo voči záložnému dlžníkovi, ak je ním osoba rozdielna od záložcu.